Noora Isoeskeli – Your Gaze Is a Loaded Gun / Part one: ”Nature”

 0jpgnoora_isoeskeli_a2_poster_final-1-2

Noora Isoeskeli 

Your Gaze Is a Loaded Gun 

Part one: ”Nature”

Vernissage: Fredag 8 april kl. 19 – 21

Utställningen pågår 9 – 29 april 2016 

 

SV

 

Your Gaze Is a Loaded Gun 

Part one: ”Nature”

Genom mina verk undersöker jag verklighetsuppfattningens uppbyggnadsmekanismer. Nyckelord till mina verk är alienation, konstgjordhet, återuppbyggnad, minne och association. Seriens namn Your Gaze Is a Loaded Gun refererar till hur vår blick (vårt sinne) aldrig är rent, utan laddat med vår personliga historia och verklighetsuppfattning. Vår verklighet byggs upp genom våra idéer, förhoppningar och rädslor. Samtiden byggs upp av bilder och minnen som vi bär med oss från vårt förflutna. Genom våra attityder och antaganden bygger vi en vision av framtiden. Sinnet är laddat och sällan om någonsin, neutralt. 

Your Gaze Is a Loaded Gun-seriens första del undersöker naturen. Med natur menar jag både främmande och okontrollerbara externa element, så som växter, djur och annat levande men också den inre naturen: kroppen, instinkterna, känslorna – det okända, mörka och organiska inom mig. Svårigheten med att uppleva det okända och den spänning som genom detta uppstår, intresserar mig. Undvikande, kärlek, hat, rädsla, skönhet, glädje och skräck alternerar i våra liv, när vi försöker kontrollera det okontrollerbara. 

Part One: ”Nature” är en studie av blicken och seendet. Seendet dominerar ofta den seendes värld. Räcker det att den natur som vi upplever vara utanför oss själva, existerar så som vi minns och uppfattar den, som en imitation av verkligheten? Eller har naturen ett egenvärde, som man bör respektera, även om den skulle vara någonstans så långt borta, att vi aldrig skulle se den, förstå det vi ser eller ens tycka om det? 

 

Noora Isoeskeli (f. 1982) är en finsk foto- och bildkonstnär. Hon har studerat på  Åbo Konstakademi och Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur.

Utställningen är en del av pilotprojektet Ytan International som arrangeras med stöd från Kulturkontakt Nord och Västerås stad, finskt förvaltningsområde. Utställningen har förverkligats med hjälp av Konestiftelsen och Centret för konstfrämjande, Egentliga Finlands konstkommission.

www.supermuste.com/noora/isoeskeli/

 

FI

Your Gaze Is a Loaded Gun 

Part one: ”Nature”

Tutkin teosteni avulla todellisuuskäsityksen rakentumisen mekanismeja. Teosteni avainsanoja ovat vieraantuminen, keinotekoisuus, uudelleenrakentaminen, muisti ja assosiaatio. Sarjan nimi Your Gaze Is a Loaded Gun viittaa siihen, kuinka katseemme (mielemme) ei ole koskaan puhdas, vaan kuormittunut henkilökohtaisella historiallamme ja todellisuuskäsityksellämme. Todellisuutemme rakentuu ideoidemme, toiveidemme ja pelkojemme kautta. Nykyhetki rakentuu menneisyydestä mukanamme tuomista kuvista ja muistoista. Asenteiden ja uskomusten pohjalta rakentuu visio tulevaisuudesta. Mieli on latautunut, ja harvoin, jos koskaan, neutraali.

Your Gaze Is a Loaded Gun-sarjan ensimmäisen osan tutkimuskohde on luonto. Luonnolla tarkoitan sekä vierasta ja hallitsematonta itseni ulkopuolella, kuten kasvit, eläimet että sisäistä luontoani: kehoa, vaistoja, tunteita, vierasta, pimeää, ja orgaanista itseäni. Vierauden kokemisen vaikeus ja sen synnytäämä paine kiinnostaa minua. Ne tunteet, jotka heräävät minussa kuten: välttelevyys, rakkaus, inho, pelko, kauneus, ilo ja kauhu vuorottelevat elämässämme, kun yritämme hallita hallitsematonta.

Part One: ”Nature” on tutkimus katseesta ja näkemisestä. Näkeminen usein hallitsee näkevän maailmaa. Riittääkö, että itsemme ulkopuolelle kokemamme luonto on olemassa sellaisena jollaiseksi muistamme ja miellämme sen, imitaationa todellisesta? Onko luonnolla olemassa myös itseisarvo, jota tulisi kunnioittaa, vaikka se olisikin jossain niinkaukana, ettemme koskaan tulisi näkemään sitä, ymmärtäisi näkemäämme tai pitäisi siitä?

 

Noora Isoeskeli (s. 1982) on suomalainen valokuva- ja kuvataiteilija. Hän on opiskellut Turun Taideakatemiassa ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. 

Näyttely on osa Ytan international projektia. Projekti toteutetaan Kulturkontakt Nordin ja Västeråsin kaupungin suomen kielen hallintoalueen rahoituksen avulla. Näyttelyä ovat tukeneet Koneen Säätio ja Taiteen edistämiskeskuksen Varsinais-Suomen taidetoimikunta. 

www.supermuste.com/noora/isoeskeli/

Avajaiset: Perjantaina 8 huhtikuuta klo. 19 – 21

Näyttely jatkuu 9 – 29 huhtikuuta 2016

 

EN 

Your Gaze Is a Loaded Gun

Part one: ”Nature”

Through my work I explore the construction mechanisms of reality. Keywords included to open it up are alienation, artificiality, rebuilding, memory and association. The name of the series Your Gaze Is a Loaded Gun, refers to the idea that the way we see things (our mind) is never pure, but charged with personal history and with our own perception of reality. This reality is based on our ideas, hopes and fears. The present moment is built upon the images and memories that we carry with us from the past. We build the vision of the future using our attitudes and beliefs. The mind is emotionally charged, and rarely, if ever, neutral. 

The case study of the first part of the series Your Gaze Is a Loaded Gun is nature. It refers to both the strange and uncontrollable external elements such as plants, animals and other living things; as well as the internal nature: the body, instincts, emotions – the strange, dark and organic within me.

The difficulty of embracing the strange and the tension resulting from that, interests me. The strangeness is determined by the emotional uncontrollability: avoidance, love, disgust, fear, beauty, joy and horror. These feelings alternate in our lives when we are trying to control that which cannot be controlled.

Part one: ”Nature” is a study of our gaze and the way we see things. The sense of sight often dominates the experience of the world for us who are able to see it. Is it enough that the nature that we experience outside of ourselves exists as what we remember and imagine it to be, an imitation of the true? Or does nature carry value that should be respected even if it were somewhere so far we were never to see it, or couldn’t understand or like what was revealed to us?

 

Noora Isoeskeli (b. 1982) is a finnish photographer and visual artist. She has studied at TUAS Arts Academy and Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

The exhibition is part of Ytan international pilot project, which is realized with funding from Kulturkontakt Nord and Västerås stad, administrative area for the Finnish language. The exhibition has been supported by Kone Foundation and Arts Promotion Centre Finland, The Arts Council of Varsinais-Suomi.

www.supermuste.com/noora/isoeskeli/

Opening: Friday 8th of april at 19 – 21

The exhibition is open 9 – 29 april 2016 

foto/valokuva/photo: Mother Earth, 2015

grafisk design/graafinen suunnittelu/graphic design: Jaakko Suomalainen